Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez iMeso.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

1. Usługodawca - IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda, właściciel Serwisu iMeso.pl z siedzibą w Warszawie (01-961) przy ul. Wrzeciono 8/77, NIP 567 174 42 62, REGON 141293197 zwany również „Administratorem Danych” jako jednoosobowa działalność gospodarcza podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz  Urzędowi Skarbowemu Warszawa-Bielany na ul. Skalbmierskiej 6, 01-844 Warszawa.  iMeso.pl to Serwis internetowy o tematyce medycyny estetycznej, zabiegów iniekcyjnych i dermatologii dedykowany dla Użytkowników Profesjonalnych oraz Zwykłych Użytkowników.

2. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.imeso.pl;

3. Użytkownicy – to Użytkownicy Profesjonalni oraz Zwykli Użytkownicy-osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, którzy przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej, uzyskują dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.

4. Użytkownik profesjonalny – Lekarz,

5. Użytkownik profesjonalny – Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej współpracujące z minimum jednym lekarzem,

6. Zwykły Użytkownik – osoba fizyczna,

7. Profil – zbiór informacji i opinii na temat Użytkownika Profesjonalnego umieszczony na Serwisie;

8. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.

9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

1. umożliwia wszystkim Użytkownikom publikowanie - informacji i opinii o Użytkownikach Profesjonalnych skatalogowanych według województw, miast i kategorii (o ile użytkownicy profesjonalnie wyrażą na to zgodę);

2. udostępnia wyszukiwarkę Użytkowników Profesjonalnych;

3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;

4. umożliwia Użytkownikom Profesjonalnym podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz odnoszenie się do opinii innych Użytkowników;

5. umożliwia konsultacje lekarskie on-line u Użytkowników Profesjonalnych, którzy udostępnili taką możliwość;

6. umożliwia publikowanie przez Użytkowników Profesjonalnych artykułów, dodawanie filmów wideo, dodawanie zabiegów iniekcyjnych, dodawanie wydarzeń do kalendarium z zakresu iniekcji medycyny estetycznej. Powyższe treści publikuje administrator Serwisu po wcześniejszym zaproponowaniu treści przez Użytkowników Profesjonalnych. Po weryfikacji i akceptacji, treść zostaje dodana wskazując autora, który zaproponował treść (Użytkownik Profesjonalny);

7. umożliwia dokonywanie zakupów w sklepie on-line iMeso.pl, przeglądanie produktów, ocenę i komentowanie produktów. Produkty profesjonalne są dostępne tylko dla Użytkowników Profesjonalnych. Pozostali Użytkownicy mają możliwość dokonywania zakupów produktów nieprofesjonalnych;

2. Opinie o Użytkownikach Profesjonalnych publikowane są jeśli Użytkownik Profesjonalny udostępnił możliwość oceniania i komentowania swojego profilu;
3. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny, nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Użytkownikach Profesjonalnych i publikowane-zaproponowane i zaakceptowane treści.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

 

§3. Warunki świadczenia usług

1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:

1. dostęp do sieci Internet,

2. posiadanie konta e-mail,

3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji

2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Użytkownikach Profesjonalnych, oraz korzystać z wyszukiwarki.

3. Użytkownik zalogowany może ponadto:

1. wystawiać opinie Użytkownikom Profesjonalnym;

2. wystawiać opinie i komentarze na temat opublikowanych artykułów i filmów wideo;

3. zgłaszać nadużycia.

4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji. Login służy tylko do logowania. Wszelkie wpisy, dodawanie opinii i komentarzy podpisywane jest imieniem i nazwiskiem Użytkownika, który dokonuje wpisu.

5. Usługę proponowania artykułów, filmów wideo, wydarzeń do kalendarium i rodzaju zabiegów posiadają tylko Użytkownicy Profesjonalni, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji i akceptacji.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

7. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

8. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników Profesjonalnych za odbyte konsultacje on-line i wszystkie następstwa wynikające z takiej konsultacji. Użytkownik Profesjonalny bierze pełną odpowiedzialność za cały proces konsultacyjny on-line. Konsultacje on-line nie powinna być podstawą do stawiania ostatecznej diagnozy medycznej. Usługa ta umożliwia wstępną ocenę sytuacji medycznej i nie może być wyznacznikiem i podstawą leczenia.

 

§4. Dodawanie opinii i informacji o Użytkownikach Profesjonalnych
1. Opinie opatrywane są podpisem – imieniem i nazwiskiem Użytkownika uzyskanymi w trakcie rejestracji.

2. Opinie i informacje o Użytkownikach Profesjonalnych mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Użytkownika Profesjonalnego (medycyna estetyczna);

3. Opinie i informacje o Użytkownikach Profesjonalnych mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.

4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu itp.).

5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.

6. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

7. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.

8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Użytkowników Profesjonalnych.

 

§5. Proponowanie Elementów przez Użytkowników Profesjonalnych. Publikacja przez Administratora.
1. Użytkownicy Profesjonalni mogą proponować do publikacji przez administratora:

1. treści artykułów,

2. filmy wideo,

3. wydarzenia do kalendarium iMeso.pl,

4. nowe zabiegi iniekcyjne, które nie są wyszczególnione w Serwisie,

5. nowe specjalizacje medyczne,

2. Proponowanie polega na skorzystaniu z funkcji „Zaproponuj” i odbywa się przez:

1. przesłanie treść artykułów,

2. podaniu adresu url filmu wideo zamieszczonego w serwisie YouTube.pl,

3. poinformowanie o wydarzeniu do kalendarium iMeso.pl,

4. podanie nowego zabiegu iniekcyjnego, który nie jest wyszczególniony w Serwisie

5. podanie nowej specjalizacji medycznej.

3. Tematyka proponowanych Elementów powinna być związana z tematyką Serwisu i dotyczyć zabiegów iniekcyjnych w medycynie estetycznej.
4. Każdy zaakceptowany Element jest dodany przez administratora do Serwisu. Element opublikowany zostaje w ogólno dostępnej części portalowej i posiada podpis (imię i nazwisko) Użytkownika Profesjonalnego, który zaproponował treść.
5. Każdy Użytkownik może oceniać elementy portalu i komentować ich zawartość.
6. Za treści zaproponowane przez Użytkowników Profesjonalnych i opublikowane w Serwisie nie ponosi odpowiedzialności IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda. Odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku Profesjonalnym, który zaproponował materiał, treść, film wideo. Bierze on odpowiedzialność za ewentualne użycie treści, filmu wideo bez wiedzy właściciela wymienionych zasobów, na których publikacje nie wyraził zgody.

 

§6. Profile Użytkowników Profesjonalnych - lekarze, zweryfikowane Profile
1. Utworzenie Profilu nowego Użytkownika Profesjonalnego-Lekarza wymaga podania podstawowych informacji o nim.
2. Podstawowe informacje o Użytkowniku Profesjonalnym-lekarzu obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, nr PWZ, PESEL, województwo, miasto prowadzenia praktyki, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca wykonywania zabiegów.
3. Każdy Użytkownik Profesjonalny-lekarz posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Użytkowników Profesjonalnych-lekarzy. Profile powielane będą usuwane.
4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Użytkownika Profesjonalnego-lekarza, a w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy, praktyki oraz placówki medycznej.
5. Każdy Użytkownik Profesjonalny-lekarz może utworzyć lub potwierdzić swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji.
6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Użytkownika Profesjonalnego-lekarza oznaczony jest jako „Profil w trakcie weryfikacji”. Po zweryfikowaniu przez administratora danych Użytkownika Profesjonalnego-lekarza Profil oznaczony jest jako „zweryfikowany”.
7. Na Profilu zweryfikowanym Użytkownik Profesjonalny-lekarz otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

1. edytować informacje o sobie,

2. dodać swoje zdjęcie, zdjęcia do galerii oraz dołączać skany certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje medyczno-specjalistyczne,

3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników,

4. dokonywać zakupów w sklepie on-line bez ograniczeń,

5. dodawać opinie do produktów zakupionych i oceniać je,

6. proponować treści artykułów, filmy wideo, rodzaje zabiegów, dodawać wydarzenia do kalendarium iMeso.pl i dodawać specjalizacje medyczne,

7. korzystać z opcji konsultacji on-line o ile udostępni tę opcję,

8. Każdy Użytkownik Profesjonalny-lekarz wyraża zgodę by jego profil był wyszukiwany za pomocą wyszukiwarki specjalistów zamieszczonych w Serwisie po dostępnych kategoriach i wytycznych, które sam uzupełnia po otrzymaniu dostępu do serwisu. Dane rejestracyjne służą tylko do celów weryfikacyjnych przez administratora iMeso.pl.

9. Użytkownik Profesjonalny-lekarz może zamieszczać swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Może również zamieścić zdjęcia w udostępnionej galerii oraz certyfikaty, które tematycznie nie mogą odbiegać od praktyki medycznej wykonywanej przez tego Użytkownika. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Serwisie. Nie dotyczy danych podanych przy rejestracji oprócz imienia, nazwiska, specjalizacji i tytułu naukowego.  Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

10. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika Profesjonalnego o tym fakcie. Wstawienie zdjęcia, które nie spełnia powyższych kryteriów interpretowane może być jako naruszenie regulaminu serwisu iMeso.pl i może skutkować usunięciem profilu.

11. Pola nie uzupełnione w Profilu Użytkownika profesjonalnego-lekarza nie będą widoczne. Użytkownik Profesjonalny-lekarz sam decyduje o ilości i rodzaju informacji, które zamieści na swoim profilu.

12. Użytkownik Profesjonalny-lekarz może uzupełnić swój profil w języku angielskim. Osoby przeglądające profil mogą za pomocą przycisku zmienić wersje językową. Za poprawność gramatyczną i stylistyczną odpowiada Użytkownik Profesjonalny-lekarz, który zamieścił treści.

13. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§7. Profile Użytkowników Profesjonalnych - Kliniki, gabinety zweryfikowane Profile

1. Podstawowe informacje o Użytkowniku Profesjonalnym-Klinice, Gabinetu Medycyny Estetycznej obejmują: imię i nazwisko osoby kontaktowej (menedżera, właściciela), nazwę placówki medycznej, kategorię, województwo, miasto, a także dane adresowe i kontaktowe. W celu weryfikacji podmiotu może się okazać konieczne przesłanie skanów dokumentów firmy (KRS, nr Wpisu Do Ewidencji Działalności Gospodarzczej, NIP, REGON) Jeśli Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej chce posiadać pełen dostęp do serwisu musi podać podstawowe informacje o Użytkowniku Profesjonalnym-lekarzu, z którym współpracują obejmujące: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, nr PWZ, PESEL.

2. Utworzenie Profilu nowego Użytkownika Profesjonalnego-Kliniki, Gabinetu Medycyny Estetycznej wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.

3. Każdy Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Użytkowników Profesjonalnych - Klinik, Gabinetów Medycyny Estetycznej. Profile powielane będą usuwane.

4. Profil Użytkownika Profesjonalnego-Kliniki, Gabinetu Medycyny Estetycznej może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji placówki. Jeżeli jednostka medyczna ma kilka fizycznych lokalizacji to na każdą z nich przypada oddzielny profil.

5. Każdy Właściciel może utworzyć lub potwierdzić Profil swojej placówki. W tym celu musi dokonać rejestracji.

6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest jako „Profil w trakcie weryfikacji”. Po zweryfikowaniu przez administratora danych o Użytkowniku Profesjonalnym-Klinice, Gabinecie Medycyny Estetycznej Profil oznaczony jest jako „zweryfikowany”.

7. Na Profilu zweryfikowanym o Użytkowniku Profesjonalnym-Klinice, Gabinetu Medycyny Estetycznej Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

1. edytować informacje o Placówce;
2. dodać logotyp placówki;
3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników;
4. dokonywać zakupów w sklepie on-line (jeśli zatrudnia lub współpracuje z lekarzem to bez ograniczeń),
5. dodawać opinie do produktów zakupionych i oceniać je,
6. proponować treści artykułów, filmy wideo, rodzaje zabiegów i dodawać wydarzenia do kalendarium iMeso.pl (w opcji z lekarzem)
7. korzystać z opcji konsultacji on-line o ile udostępni tę opcję i zatrudniają lub współpracują z lekarzem.

8. Każdy Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej wyraża zgodę by jego profil był wyszukiwany za pomocą wyszukiwarki specjalistów zamieszczonych w Serwisie po dostępnych kategoriach i wytycznych.

9. Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej może zamieścić zdjęcia w udostępnionej galerii oraz certyfikaty, które tematycznie nie mogą odbiegać od praktyki medycznej prowadzonej przez tego Użytkownika. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego zdjęć, zamieszczonych przez niego na Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych placówek, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

10. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika Profesjonalnego-Kliniki, Gabinetu Medycyny Estetycznej o tym fakcie. Wstawienie zdjęcia, które nie spełnia powyższych kryteriów interpretowane może być jako naruszenie regulaminu serwisu iMeso.pl i może skutkować usunięciem profilu.

11. Pola nie uzupełnione w Profilu Użytkownika Profesjonalnego-Kliniki, Gabinetu Medycyny Estetycznej nie będą widoczne. Właściciel-menedżer, Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej sam decyduje o ilości informacji, które zamieści na swoim profilu.

12. Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej może uzupełnić swój profil w języku angielskim. Osoby przeglądające profil mogą za pomocą przycisku zmienić wersje językową. Za poprawność gramatyczną i stylistyczną odpowiada Użytkownik Profesjonalny-Klinika, Gabinet Medycyny Estetycznej, który zamieścił treści.

13. Właściciel-menedżer może zamieszczać logotyp administrowanej przez siebie placówki. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego przez siebie na Serwisie. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć nielicujących z charakterem Serwisu.

14. Logotypy nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Administratora o tym fakcie.

15. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§8. Dokonywanie zakupów w sklepie on-line
1. Właścicielem sklepu on-line w Serwisie iMeso.pl jest IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda.
2. Klient – każda osoba dokonująca zakupu produktów w sklepie on-line. Osoby niezalogowane mogą zakupić produkty nieprofesjonalne.
3. Składanie zamówień jest możliwe drogą elektroniczną lub telefoniczną przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, natomiast wysyłka realizowana jest od poniedziałku do piątku. Wysyłka może być zrealizowana w sobotę w nadzwyczajnych sytuacjach po kontakcie telefonicznym i ustaleniu szczegółów z administratorem Sklepu.
4. W przypadku braku wybranych produktów w magazynie Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem (jeśli jest to możliwe) w celu zamiany zamówionych produktów na inne lub na życzenie Klienta anuluje zamówienie.
5. Płatność następuje przy odbiorze przesyłki kurierskiej, jako przedpłata przelewem na konto bankowe Deutsche Bank Polska S.A. 86 1910 1048 2255 9562 1502 0001 lub realizując płatność za pomocą bezpiecznej usługi PAYU dostępnej przez Serwis iMeso.pl
6. Jeżeli podany zostanie NIP i nazwa firmy, faktura wystawiana jest automatycznie. e-sklep nie wysyła faktur w późniejszym terminie.
7. Koszt przesyłki na terenie Polski nie przekracza 30 zł. Przy zamówieniach powyżej 1000 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca. Rozpakowanie paczki w obecności kuriera jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta odbioru paczki. Jeśli Klient nie jest zdecydowany, czy odbierze paczkę, kurier nie zezwoli na otwarcie paczki. Sklep może realizować przesyłki zagraniczne. Ustalenie kosztu realizacji takiego zamówienia odbywa się indywidualnie ze Sprzedawcą w drodze kontaktu telefonicznego lub za pomocą maila.
8. e-sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień jeśli kupujący nie poda danych niezbędnych do nadania przesyłki i wystawienia faktury/rachunku.
9. Zamówienie jest wiążące dla obydwu stron z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną.
10. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik posiada konto w e-sklepie i składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówień zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883).
11. Klient może wyrazić też zgodę na wysyłanie mu materiałów marketingowych - przy pierwszej rejestracji lub później - przez edycję swoich danych. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę.
12. Żądanie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem e-sklepu do jej wystawienia na zakupione towary bez podpisu Klienta.
13. W przypadku nie odebrania zakupionego towaru i odstąpienia od umowy Kupujący płaci karę umowną w wysokości jego kosztu wysyłki powiększone o koszt transportu zwrotnego do sklepu (zwykle to koszt taki sam co koszt wysyłki do klienta). Łączna kwota kary umownej za nieodebranie zamówionego towaru nie może przekroczyć 60zł brutto.
14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Towar zostaje dostarczony w ciągu następnych 30 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia.
15. Klient wyraża zgodę na przesłanie (faksem, drogą pocztową lub elektroniczną) na prośbę Sprzedającego w celu weryfikacji danych kopii dokumentu uprawniającego do korzystania ze e-sklepu www.imeso.pl (dotyczy oferty profesjonalnej skierowanej dla lekarzy i klinik, gabinetów medycyny estetycznej zatrudniających lub współpracujących z lekarzami).
16. Propozycja cenowa zawarta na stronie www.imeso.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów podane są w PLN brutto lub w EURO. Kurs Euro przypisywany jest w każdy poniedziałek wg. kursu sprzedaży NBP. Ceny mogą ulec zmianie.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

18. Każdy użytkownik, który zakupił w iMeso.pl jakieś produkty może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru. Aby skorzystać z tej możliwości zwracany towar nie może być uszkodzony. W przypadku towarów posiadających zabezpieczenia przed otwarciem, to zabezpieczenie również nie może być uszkodzone, bez widocznych śladów otwierania.

19. W celu zwrotu towaru proszę o kontakt ze sklepem aby omówić najlepszą formę przekazania produktu i zwrotu należności kupującemu.

20. Ceny produktów profesjonalnych dostępne są tylko po zgłoszeniu danych i pozytywnym zweryfikowaniu przez administratora. Po uzyskaniu dostępu użytkownikowi udostępnione zostają wszystkie ceny poszczególnych produktów.

 

§9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.
2. Rejestrując Konto każdy Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W przypadku cofnięcia zgody, na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
4. W celu rejestracji każdy Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.imeso.pl/rejestracja.
5. Usługodawca zapewnia wszystkim Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkowników, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
6. Rejestracja Użytkowników Profesjonalnych, oprócz danych wymaganych od tych Użytkowników, wymaga podania numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) i PESEL. Istnieje możliwość przesłania skanu dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacji medycznej oraz skan dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Użytkowników Profesjonalnych.
7. Właścicielem-menedżerem może stać się każdy Użytkownik, który dodatkowo potwierdzi swoje uprawnienia do administrowania Profilu Użytkownika Profesjonalnego-Kliniki, Gabinetu Medycyny Estetycznej.
8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
9. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji i edycji Profilu w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta każdy Użytkownik:

1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Użytkowników Profesjonalnych na ich prezentację w Profilu;
3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.

11. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
12. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
13. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów
14. Na podany adres poczty elektronicznej każdy Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.
15. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
16. Każdy Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta.
17. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie któregokolwiek Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 

§10. Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika.
2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączną odpowiedzialność każdego Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi, nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. Usługodawca gwarantuje dostępność wyrobów medycznych, które posiadają aktualny okres do przydatności oraz dostępność produktów, które dopuszczone są do obrotu wg. obowiązujących przepisów.
4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkowników i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tych Użytkowników za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§11. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "podziel się opinią".
3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą przycisku „podziel się opinią” znajdującego się po prawej stronie każdej strony.
4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez każdego Użytkownika w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: biuro@imeso.pl
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

 

§12. Polityka Ochrony Prywatności
1. Zasady podstawowe - Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników iMeso.pl. IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych firmie danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych iMeso.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Serwis iMeso.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość proponowania, publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o Użytkownikach Profesjonalnych i produktach dostępnych w sklepie on-line, w związku z czym dane te są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
2. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych - Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez iMeso.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). iMeso.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
3. Dane wymagane podczas rejestracji - W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: adresu poczty elektronicznej (login), hasła, imienia (imion), nazwiska, roku urodzenia, płci, kodu pocztowego, województwa, miejscowości zamieszkania i podpisu oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto. Od Profesjonalistów wymagane jest również podanie numeru prawa wykonywania zawodu oraz numeru pesel. Jako osoby wykonujące zawód medyczny przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje oraz/lub skan dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Użytkowników Profesjonalnych.
4. Dane ujawniane o Użytkowniku - Opinie wystawiane przez Użytkownika podpisane są imieniem i nazwiskiem podanym przez niego podczas rejestracji. Żadne inne dane o użytkowniku nie są publicznie ujawniane.
5. Dane ujawniane w Profilu Użytkowników Profesjonalnych - W Profilu Użytkowników Profesjonalnych wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika Profesjonalnego opcjonalnie, w szczególności dane teleadresowe, godziny przyjęć, urlopy. Na każdym profilu jest też lista opinii i średnia z ocen.
6. Dane osobowe - Administratorem danych osobowych udostępnionych przez wszystkich Użytkowników jest IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrzeciono 8/77 (01-961 Warszawa). IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności iMeso.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
7. IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda przetwarza dane osobowe wszystkich Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkowników Profesjonalnych IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda przetwarza ich dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkowników Profesjonalnych. Udostępnione przez Użytkowników dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym iMeso.pl oraz dokonywanie zakupów w sklepie on-line, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda w celach statystycznych i marketingowych.
8. Treści proponowane, zamieszczane przez Użytkowników - Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach Użytkowników Profesjonalnych publicznie widoczne są dla wszystkich. Opinie i oceny produktów profesjonalnych widoczne są tylko dla Użytkowników Profesjonalnych.
9. Przechowywanie i ochrona informacji - Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez firmę IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda (administratora danych).

 

§12. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
1. Każdy Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w iMeso.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
2. Odsyłacze do innych stron internetowych - IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w iMeso.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w iMeso.pl odsyłacz.
3. Informacje wysyłane do Użytkownika - IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w iMeso.pl. IMESO AESTHETIC GROUP Paweł Gruda może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
4. Newsletter - Subskrypcja newslettera umożliwia otrzymywanie informacji o nowościach, konkursach, promocjach, wydarzeniach, a także informacji o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Takie materiały reklamowo - promocyjne wysyłane Użytkownikom jedynie, gdy wyrazili na to zgodę. Materiały te dotyczą wyłącznie propozycji iMeso.pl. Newsletter posiada kilka poziomów dostępu. Informacje profesjonalne nie będą dostarczane do niepowołanych osób nie mających statutu lekarza lub kliniki, gabinetu medycyny estetycznej zatrudniających lub współpracujących z lekarzami. Każdy Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji. Zgłoszenie będzie zaktualizowane do 72 h po dokonaniu zmian.

 

§13. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu wszystkich Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
2. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Każdy Użytkownik akceptujący regulamin akceptuje również Politykę Ochrony Prywatności, Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych oraz wszelkie ograniczenia Serwisu iMeso.pl
4. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z części portalowej, bazy specjalistów oraz sklepu on-line.
8. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.